Miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2011/12

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 06 sie 2011, 8:59

2011-08-01
Osoby ubiegające się o miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2011/12 są zobowiązane
do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do sekretariatu AK-SM w dniu 29 sierpnia (poniedziałek).
W dniach 8-28 sierpnia sekretariat AK-SM będzie nieczynny.
Wnioski z niepełną dokumentacją nie będą rozpatrywane.

Do wniosku [pobierz] należy dołączyć komplet n/w dokumentów:
— zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2010 r. wszystkich pełnoletnich na dzień składania wniosku członków rodziny (studenta również, nawet jeżeli nie uzyskał dochodu),

— jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, należy dostarczyć zaświadczenie z ZUSu o wysokości składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne za 2010 r.

— jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku, oraz oświadczenie podatnika (zał. nr 8 do Regulaminu PM; druk dostępny na stronie internetowej UR) na którym muszą być podane następujące informacje:
a) wysokość i forma opłacanego podatku dochodowego,
b) wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
c) wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokość dochodu po odliczeniu składek i podatku

— zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej,
(odpisy aktów urodzenia dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły)

— zaświadczenia z Urzędu Gminy za ostatni rok rozliczeniowy (2010) czy rodzina posiada gospodarstwo rolne,
jeśli tak w zaświadczeniu musi być podana ilość ha przeliczeniowych,

— oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zał. nr 7do Regulaminu PM; druk dostępny na stronie internetowej UR) (jeżeli członkowie rodziny nie uzyskali takiego dochodu, powinni wypełnić druk wpisując "0")

— zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny (jeżeli osoba bezrobotna pobiera zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia)

— alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów,

— akt zgonu zmarłego rodzica
Ponadto na wniosku należy koniecznie zaznaczyć:
1. Ilość km od miejsca stałego zamieszkania do uczelni,
2. Czas dojazdu od miejsca stałego zamieszkania do uczelni w minutach.
Oraz ewentualne:
— sieroctwo (pełny sierota; półsierota),
— niepełnosprawność (potwierdzona odpowiednim orzeczeniem).

Wróć do „Architektura Krajobrazu”