BIOTECHNOLOGIA - informacje

Awatar użytkownika
Manager
Posty: 252
Studiuję: Geodezja
Lokalizacja: Polska

Tomy666, 06 cze 2011, 11:08

[font=arial,helvetica,sans-serif]Absolwentka[/font]

[left][font=times new roman,times]BIOTECHNOLOGIA – STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE[/font][/left][font=verdana,geneva][font=arial,helvetica,sans-serif]Al. 29 Listopada 54
31- 425 Kraków
tel.: + 48 12 662 52 99[/font][/font][font=verdana,geneva]Kierownik Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych [font=arial,helvetica,sans-serif]Prof. dr hab. Wiesław Barabasz[/font][/font][justify][font=verdana,geneva]Biotechnologia [font=arial,helvetica,sans-serif]to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która łączy różne dyscypliny naukowe takie jak: genetykę, biologię, inżynierię genetyczną, mikrobiologię, medycynę, immunologię, biochemię, informatykę i inne. Biotechnologia szeroko wkroczyła w nasze codzienne życie dostarczając nowych wartościowych produktów. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów, o wysokich kwalifikacjach.[/font][/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Na Biotechnologii kształci się corocznie 75 studentów. Studia realizowane są w systemie stacjonarnym dwustopniowym.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Od roku akademickiego 2006/2007 studia realizowane są w systemie stacjonarnym – dwustopniowym. Są to studia: inżynierskie (I stopień) trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz magisterskie (II stopień) trwające 1,5 roku (3 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera (I stopień) bądź magistra inżyniera (II stopień) biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana.[/font][/justify][justify][font=times new roman,times]STUDIA I STOPNIA[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif][font=verdana,geneva]Celem studiów pierwszego[/font] [font=verdana,geneva]stopnia[/font] na kierunku biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-chemiczną oraz znajomością podstaw technologii w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, podstaw biotechnologii przemysłowej, hodowli tkankowych, cytogenetyki, prawa i etyki.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif][font=verdana,geneva]Studia pierwszego stopnia[/font] na kierunku Biotechnologia stosowana obejmują: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe, przedmioty kierunkowe do wyboru.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studenci, oprócz programu podstawowego, mają także możliwość wyboru szerokiej gamy przedmiotów (między innymi: podstaw produkcji żywności, immunologii, cytogenetyki, biochemii zwierząt, mechanizmów regulacji ekspresji genów, rozrodu zwierząt, embriologii i rozmnażania roślin, technologii enzymów, kultur zwierzęcych in vitro i inne) poszerzających ich wiedzę w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Rekrutacja na kierunek biotechnologia stosowana odbywa się poprzez konkurs świadectw dojrzałości, biologia (poziom rozszerzony) i 1 przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród chemii lub matematyki. Limit osób na studiach I stopnia na tej specjalności wynosi 75 osób.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Program studiów I stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestralnych studiów, rozłożonych stosunkowo równomiernie, po ok. 30 punktów na semestr.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]W roku akademickim 2010/2011, dla I roku studiów stacjonarnych oferowano bezpłatne, wolontarystyczne zajęcia wyrównawcze z fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studentom proponowane są wszystkie, właściwe uczelni akademickiej, formy kształcenia. Studia na kierunku Biotechnologia to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim ćwiczenia, na których studenci mają możliwość praktycznego opanowania wiedzy i zapoznania się z najnowszą aparaturą i sprzętem laboratoryjnym. Studenci samodzielnie wykonują m.in.: izolację i amplifikację DNA, oczyszczanie i elektroforezę białek, transformację bakterii i roślin, analizy mikrobiologiczne. Uczestniczą również w eksperymentach i badaniach naukowych prowadzonych w katedrach i zakładach Uniwersytetu Rolniczego. Dużym atutem zajęć dla studentów Biotechnologii są profesjonalnie wyposażone laboratoria oraz nowoczesna aparatura badawcza. W trakcie studiów I stopnia studenci odbywają 4 - tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, medycznym, rolniczym, farmaceutycznym, a także w wielu zakładach przemysłowych produkujących żywność.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Oferta edukacyjna dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych kierowana jest do tych osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi wzbogaconymi o treści inżynierskie, które posiadają świadectwo dojrzałości.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]W czasie studiów studenci odbywają [font=verdana,geneva]4 tygodniową praktykę zawodową[/font] w różnych zakładach pracy o profilu biotechnologicznym, medycznym, rolniczym, farmaceutycznym a także w wielu zakładach przemysłowych produkujących żywność, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.[/font][/justify]
Uniwersytet Rolniczy Kraków

Awatar użytkownika
Manager
Posty: 252
Studiuję: Geodezja
Lokalizacja: Polska

Tomy666, 06 cze 2011, 11:09

[justify][font=times new roman,times]PROCES DYDAKTYCZNY[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Proces dydaktyczny Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych realizuje kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona w 40 jednostkach należących do 7 Wydziałów Uniwersytetu Rolniczego. Niektóre zajęcia prowadzone są również przez pracowników Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Fizjologii Roślin PAN oraz Instytutu Zootechniki w Balicach. Łączna liczba nauczycieli akademickich wykładających na Biotechnologii liczy 133 osoby, w tym 69 pracowników samodzielnych. Specjalizują się oni w różnych dziedzinach biotechnologii, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Holandia, Francja, USA).[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studenci mają do dyspozycji bogate zaplecze laboratoryjne i liczne pracownie specjalistyczne (kultur in vitro, mikrobiologiczną, biochemiczną, genetyki molekularnej, cyto-embriologiczną) wyposażone w nowoczesną aparaturę. Mogą również korzystać z dwóch pracowni komputerowych z dostępem do internetu oraz z elektronicznych baz danych w Bibliotece Głównej.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studenci Biotechnologii mają także możliwość wyboru na studiach I i II stopnia przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Przedmioty te realizowane są ze względu na internacjonalizację studentów, wymianę międzynarodową oraz prośby studentów planujących wyjazdy do uczelni zagranicznych w ramach programów Erasmus i Leonardo da Vinci.
Przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim to m.in: Food fermentations, Basic scientific nomenclature in biochemistry, physiology and endocrinology, Antioxidative properties of plants.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Przy tworzeniu programów bardzo dużą wagę zwraca się na wysoki poziom nauczania przedmiotów podstawowych oraz specjalizacyjnych, a także na zdobywanie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą i opanowanie różnych metod i technik biotechnologicznych. Bogata jest także oferta przedmiotów do wyboru, pozwalająca pogłębiać wiedzę z interesujących dla studentów dziedzin. Proces doskonalenia programów dydaktycznych trwa cały czas, modyfikowane są treści wykładów o bieżące osiągnięcia naukowe z zakresu genetyki molekularnej, genomiki, proteomiki, transgeniki a także innych dziedzin związanych z burzliwie rozwijającą się biotechnologią. Władze biotechnologii wspierają finansowo dokształcanie młodych pracowników dydaktycznych na specjalistycznych kursach. Zapraszani są wybitni profesorowie z Polskich placówek i zagranicznych uczelni na seminaria oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Efekty dydaktyczne oceniane są poprzez ankietyzacje zajęć i ich analizę.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Warto także wspomnieć o Warsztatach Biotechnologicznych w Lanckoronie, Warsztatach dotyczących aktywnego poszukiwania pracy w branży biotechnologicznej, Festiwalu Nauki oraz licznych sesjach referatowych, konferencjach krajowych i międzynarodowych, w których czynnie uczestniczą studenci Biotechnologii. Głównym celem wyjazdów jest prezentacja osiągnięć naukowych studentów, realizujących tematykę biotechnologiczną w Katedrach i Zakładach naszej Uczelni, jak również w innych jednostkach naukowych Krakowa.[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Interesującą formą kształcenia są także wyjazdy studyjne, do znanych ośrodków naukowych i firm biotechnologicznych. Dotychczas studenci odwiedzili m.in.: pracownie biotechnologiczne SGGW, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach oraz Instytutu Energii Atomowej w Świerku. Wyjazdy te są dobrą okazją do nawiązania kontaktów i poznania przyszłych pracodawców.[/font][/justify]
[right][font=arial,helvetica,sans-serif][/font][/right]
Uniwersytet Rolniczy Kraków

Awatar użytkownika
Manager
Posty: 252
Studiuję: Geodezja
Lokalizacja: Polska

Tomy666, 06 cze 2011, 11:10

[justify][font=times new roman,times]DZIAŁALNOŚC WYDZIAŁOWYCH KÓŁ NAUKOWYCH [/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studenci biotechnologii w celu poszerzenia swoich zainteresowań, mogą działać w Kole Naukowym Biotechnologów „Helisa”, w ramach którego istnieją sekcje tematyczne m.in.: genetyki molekularnej, biochemii, mikrobiologii, kultur in vitro, technologii fermentacji, biotechnologii medycznej. Członkowie Koła biorą udział w obozach naukowych (Zawoja, Babiogórski Park Narodowy, Stare Kiejkuty nad jeziorem Wałpusza), dofinansowywanych z funduszy uczelnianych. Oprócz tego studenci w ramach działalności Koła przedstawiają ważne wydarzenia naukowe opierając się na najnowszych publikacjach z dziedziny biotechnologii. Ponadto przygotowują seminaria, zwiedzają placówki naukowe, firmy biotechnologiczne oraz laboratoria. Najaktywniejsi studenci otrzymują nagrody rzeczowe i pieniężne.[/font][/justify][justify][font=times new roman,times]WSPÓŁPRACA I WYMIANA MIEDZYNARODOWA [/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Ważnym elementem kształcenia jest możliwość skorzystania z międzynarodowych programów „Socrates – Erasmus”, a także z programu krajowej wymiany studentów MOST UR. Studenci wyjeżdżają na jeden lub dwa semestry do renomowanych uczelni w Austrii, Norwegii, Belgii, Danii oraz Francji. W ciągu ostatnich trzech lat około 15 % studentów przebywało lub wciąż przebywa za granicą w ramach unijnych programów.[/font][/justify][justify][font=times new roman,times]ŻYCIE STUDENCKIE [/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Studia biotechnologiczne to nie tylko nauka, ale także aktywny udział w takich imprezach uczelnianych jak: „Bal Beana”, „Bal Biotechnologa”, „Międzywydziałowy Turniej Artystyczny”. Oprócz tego studenci na terenie uczelni mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, basenu oraz uczestniczą w obozach sportowych. Coroczną imprezą, w której studenci chętnie biorą udział są „Juwenalia”, którym towarzyszy nie tylko szaleństwo i udział w imprezach kulturalno - sportowych, ale także udział w różnego rodzaju pokazach, przeglądach kapel studenckich oraz maratonach tanecznych.[/font][/justify][justify][font=times new roman,times]OPINIE ABSOLWENTÓW:[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]Opinie absolwentów na temat odbytych studiów na Biotechnologii:[/font][/justify][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]„Na biotechnologii żywności uczą przede wszystkim biochemii, czyli biochemii żywności, enzymologii żywności, toksykologii, analizy żywności. Jest kilka ciekawych przedmiotów związanych z żywieniem człowieka, czyli wszystko o prawidłowym żywieniu, wpływie różnych związków na organizm człowieka, itp. Sporo jak na tą specjalizację jest też przedmiotów związanych z biologią molekularną: transgenika, markery molekularne, genomika, transdukcja sygnałów. Oprócz tego różne technologie fermentacji, produkcja piwa, fermentacje w przemyśle mleczarskim. Zakres przedmiotów jest więc bardzo szeroki, na pewno nie jest nudno, chociaż w sesji bywa ciężko. Jako że większość przedmiotów powiązana jest z biochemią, a ćwiczenia odbywają się w laboratoriach biochemicznych, największe obycie w pracy laboratoryjnej mają osoby właśnie po tej specjalizacji”.[/font][/justify][right][font=arial,helvetica,sans-serif]Absolwent [/font][/right][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]„Studiowałem na biotechnologii UR i bardzo mi się podobało. Dzięki tym studiom nauczyłem się samodzielności (a to jest najważniejsze). Mam paru znajomych na UJ i z tego co się orientuję, to tam biotechnologia ma profil biologii molekularnej. Większość absolwentów biotechnologii UJ zostaje naukowcami. Natomiast, jeżeli ktoś chce pracować (np. w browarach, stacji hodowli roślin), to lepiej wybrać UR”. [/font][/justify][right][font=arial,helvetica,sans-serif]Kubak [/font][/right][justify][font=arial,helvetica,sans-serif]„Jestem tegoroczną absolwentką biotechnologii na UR. Młodsze koleżanki i kolegów mogę zapewnić, że to był dobry wybór. W klasie maturalnej rozważałam czy wybrać UJ czy UR. Wiadomo, UJ większy prestiż, więcej teorii, ale wybrałam UR. Dlaczego? Ponieważ wiedzę teoretyczną mogę zdobywać i poszerzać samodzielnie. Wszyscy studenci mają taką samą możliwość korzystania z bibliotek i internetu. Mogę chodzić na interesujące mnie wykłady na UJ. UR dał mi możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, którą trudno byłoby zdobyć w inny sposób. Mnóstwo laboratoriów i ćwiczeń wykonywanych „własnymi rękami” - oto atuty naszej uczelni. Dlatego tym spragnionym eksperymentów polecam UR”.[/font][/justify]
Uniwersytet Rolniczy Kraków


Wróć do „Biotechnologia”