Porowatość gleby

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 28 sty 2013, 12:34

Porowatość


Po = (Vp / V)*100% [%]
Vp – objętość przestrzeni wolnych w glebie zajętych
przez powietrze i wodę
V – całkowita objętość gleby

Suma objętości wolnych przestrzeni w jednostce objętości gleby.
-ogólna (suma kapilarnej i niekapilarnej) -kapilarna -niekapilarna

a. pory kapilarne-mają zdolność przenoszenia wody: jako średnicę graniczną przyjmuje się różne wielkości od 3-0,5 mm
Wyróżniamy:
-makropory-średnica > 30 m m, wypełnione powietrzem
-mezopory-średnica 0,2-30 mm, wypełnione powietrzem i wodą dostępną dla roślin
-mikropory-średnica < 0,2 mm, wypełnione wodą niedostępną dla roślin

b. pory niekapilarne-stanowią różnice między pomiędzy porowatością ogólną a porami kapilarnymi, wypełnione z reguły powietrzem, jedynie przy nadmiernej wilgotności wodą.
-suma porów niekapilarnych to pojemność powietrzna przy nasyceniu kapilarnym
-porowatość wyraża się zwykle w % objętości masy gleby i wynosi od 30% w piaskach luźnych do ponad 50% w glinach i iłach

Porowatość zależy od: -składu granulometrycznego -struktury -układ gleby -zawartość próchnicy
Porowatość
-większa w poziomach próchnicznych i czynnych biologicznie, a mniejsza w skale macierzystej -maleje w miarę głębokości -gleby strukturalne-znaczna porowatość
-gleby drobnoziarniste-wytworzone z glin i iłów są bardziej porowate od gleb gruboziarnistych wytworzonych z piaskówW makroporach powietrze i woda poruszają się swobodnie. Właściwości gleby zależą w dużym stopniu od przestrzennego rozmieszczenia fazy stałej gleby. Porowatość ogólna gleb waha się od 28 do 94%. W mineralnych glebach uprawnych porowatość mieści się w granicach 28-75%, przy czym za optymalny układ, w którym porowatość ogólna wynosi około 50%. W organicznych i mineralno-organicznych glebach łąkowych porowatość ogólna jest zwykle wyższa i mieści się w granicach 55-94%. Porowatość ogólna zależy od wielu czynników:
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
-związana z uziarnieniem, -podatność gleby na zmiany objętości
-ze składem granulometrycznym, -stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami,
-stopniem obtoczenia ziaren, -rodzajem i ilością próchnicy,
-rodzajem minerałów ilastych,
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
-warunki meteorologiczne[wilgotność i temperatura],
-szata roślinna, -działalność melioracyjna. -rodzaj zabiegów uprawowych i nawozowych,
Im gleba jest mocniej zgruźlona, tym większa jest jej porowatość, zaś im bardziej trwałe i
wodoodporne są agregaty gleby, tym mniejszym zmianom ulega porowatość [pozytywna
cecha agrotechniczna]. Najbardziej korzystne warunki powietrzno-wodne panują w glebie o średnim uziarnieniu i przewadze mezoporów, o umiarkowanym udziale makro- i mikroporów.
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Gleboznawstwo i rekultywacja”