Oferta naukowo-badawcza (Wydział Tech Żywności)

Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 343
Studiuję: Inż-Śr
Lokalizacja: /home

Dziekan, 16 paź 2011, 13:00

Oferta naukowo-badawcza


1. Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
 • wyznaczanie okresu trwałości produktów spożywczych na podstawie testów przyspieszonych (ASLT),
 • badania stabilności przechowalniczej żywności,
 • analiza właściwości reologicznych i teksturalnych produktów spożywczych,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji i zastosowania procesów chłodniczego zabezpieczenia żywności oraz opracowania technologii koncentratów witaminowo-odżywczych z surowców roślinnych i koncentratów białkowych z surowców zwierzęcych,
 • zamrażanie i liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych,
 • ocena aktywności proteaz i preparatów enzymatycznych oraz zastosowanie ich do modyfiakcji białek żywności,
 • analizy mikrobiologiczne surowców i produktów przemysłu spożywczego:
  • skażenie mikrobiologiczne surowców i produktów oraz lini technologicznych,
  • identyfiakcja mikroorganizmów (pleśń, drożdże, bakterie),
  • oznaczanie czystości mikrobiologicznej wody,
  • analiza mikrobiologiczna ścieków,
  • oznaczanie liczby bakterii z grupy coli w zywności,
  • badania biodegradowalności,
 • analizy chemiczne:
  • przyspieszone testy przechowlanicze nowo wprowadzonych na rynek produktów,
  • badania chemiczne dotyczące składu i stabilności przechowlaniczej surowców i produktów spożywczych,
  • chemiczne badania przemian białek, tłuszczów i węglowodanów,
  • oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej, amin biogennych i liczb tłuszczowych,
  • analizy reologiczne i teksturalne, badania właściwości funkcjonalnych (żelowanie, pienistość, emulgowanie, rozpuszczalność, zdolnośc wiązania wody, itp.),
  • badania zafałszowań żywności,
  • badania szybkości zamrażania i wpływu parametrów mrożenia i składowania na zachowanie jakości produktów,
  • analiza sensoryczna produktów spożywczych.


2. Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie dwóch dyscyplin technologicznych: technologii mięsa i technologii mleka.
Działalność naukowa z zakresu technologii mięsa:
 • wpływ czynników przeżyciowych i poubojowych na wartość rzeźną i właściwości jakościowe surowców pochodzących od różnych gatunków zwierząt,
 • zmiany w składzie ilościowym i jakościowym mikroflory w czasie dojrzewania tradycyjnych surowców wędlin fermentowanych,
 • przemiany biochemiczne (proteolityczne, lipolityczne, oksydacyjne) w czasie dojrzewania tradycyjnych surowych wędlin fermentowanych,
 • wpływ czynników środowiskowych na wzrost mikroflory ubojni i zakładów przetwórstwa mięsnego, higiena mięsa i produktów mięsnych,
 • wpływ rodzaju surowca kolagenowego, dodatków oraz warunków składowania w różnych warunkach środowiskowych na właściwości żelów kolagenowych,
 • opracowanie metod produkcji niskotłuszczowych, drobno rozdrobnionych przetworów mięsnych z wykorzystaniem mięsa czerwonego zwierząt rzeźnych i mięsa drobiowego oraz hydrokolidów różnego pochodzenia i strawności,
 • badania mikrostruktury i tekstury mięsa i produktów mięsnych,
 • zmiany w składzie białek miofibryli i rozpuszczalności kolagenu śródmięśniowego podczas dojrzewania poubojowego wybranych mięśni bydlęcych,
 • ocena jakości sensorycznej oraz składu kwasów tłuszczowych i lotnych związków zapachowych wybranych mięśni bydlęcych.


Działalność naukowa z zakresu technologii mleka:
 • ocena wpływu różnych czynników na przydatność przetwórczą mleka krowiego, owczego i koziego,
 • optymalizacja produkcji jogurtu, kefiru, serków i innych przetworów z mleka owczego i koziego,
 • czynniki wpływające na zawartość CLA w produktach mleczarskich,
 • niekonwencjonalne wykorzystanie mleka i jego przetworów (kompleksy kazeinowo-skrobiowe, szampony),
 • zastosowanie priobiotyków do produkcji napojów serwatkowo-owocowych,
 • wpływ czynników technologicznych na teksturę i mikrostrukturę produktów mleczarskich,
 • możliwości wykorzystania mikrobiologicznej transglutaminazy w przetwórstwie mleka,
 • wzbogacanie produktów mlecznych składnikami o wysokiej aktywności przeciw utleniającej (herbata, warzywa, zioła).


3. Katedra Technologii Węglowodanów
Działalność naukowo-badawcza Katedry Technologii Węglowodanów dotyczy badań przydatności technologicznej surowców węglowodanowych (zwłaszcza zbóż, ziemniaków i fasoli) do produkcji tradycyjnych i nowoczesnych artykułów spożywczych, w tym produktów ekstrudowanych.
Priorytety badawcze
 • badania struktury i funkcjonalności skrobi różnego pochodzenia botanicznego,
 • ocena wartości technologicznej zbóż chlebowych i kaszowych roślin strączkowych i bulwiastych,
 • opracowanie innowacyjnych receptur i technologii produkcji pieczywa tradycyjnego i dietetycznego oraz ekstrudowanych produktów przekąskowych,
 • opracowanie nowych technologii produkcji pieczywa bezglutenowego,
 • otrzymywanie, badanie właściwości i zastosowania zbożowych preparatów dietetycznych (koncentratów betaglukanów i pentozanów),
 • badania interakcji skrobi z hydrokoloidami polisacharydowymi,
 • chemiczna modyfikacja polisacharydów i oligosacharydów (cyklodekstryny),
 • ocena fizyczno-chemicznych właściwości naturalnych miodów pszczelich.

Działalność usługowa
 • szkolenia w zakresie opracowywania receptur pieczywa tradycyjnego i bezglutenowego oraz pieczywa cukierniczego,
 • konsultacje dotyczące oceny możliwości zastosowania skrobi modyfikowanych w produkcji niskokalorycznych środków spożywczych,
 • oznaczenia analityczne w zakresie oceny surowców i produktów przemysłu piekarskiego i ziemniaczego.

Analizy fizyczno-chemiczne
 • badania jakości mąki,
 • opracowanie receptur i badań jakości pieczywa tradycyjnego i bezglutenowego oraz pieczywa cukierniczego wraz z wypiekiem laboratoryjnym,
 • oznaczenie podstawowego składu chemicznego produktów spożywczych,
 • oznaczenie składników prozdrowotnych w żywności: błonnika (w tym betaglukanów, pentozanów), polifenoli, wit.C,
 • oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych,
 • oznaczenie podstawowych fizyczno-chemicznych właściwości skrobi naturalnej, skrobi modyfikowanej,
 • badanie właściwości reologicznych kleików skrobiowych,
 • analiza interakcji skrobi z polisacharydami nieskrobiowymi.


4. Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Główne keirunki działalności naukowo-badawczej jesdnostki jest analiza właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów żywnościowych. Prowadzone badania obejmują ocenę jakości i bezpieczeństwa żywności dokonywaną zarówno metodami analitycznymi (chemicznymi, fizycznymi oraz instrumentalnymi), jak również metodami analizy sensorycznej.
Jednostka prowadzi również badania skrobi różnego pochodzenia botanicznego, obejmujące określenie ich właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych, a także modyfikowanie skrobi metodami chemicznymi, fizycznymi oraz enzymatycznymi. Prace w tym zakresie dotyczą również zastosowania preparatów skrobiowych w technologii żywności.
Zainteresowania pracowników jednostki dotyczą ponadto badań właściwości reologicznych żywności, analizy interakcji pomiędzy składnikami zywności i ich wpływu na kształtowanie cech funkcjonalnych produktu, a także oznaczania bioaktywnych składników żywności.
Priorytety badawcze:
 • modyfikacje chemiczne, fizyczne i enzymatyczne skrobi,
 • interakcja skrobi modyfikowanych ze składnikami żywności,
 • właściwości funkcjonalne maltodekstryn,
 • wpływ oddziaływania mikrofalowego na właściwości maltodekstryn,
 • analiza sensoryczna produktów spożywczych.


5. Katedra Biotechnologii Żywności
Działalnośc naukowa jednostki skoncentrowana jest wokół zastosowania enzymów w procesach technologicznych w produkcji pieczywa, soków owocowo-warzywnych oraz przemyśle paszowym. Szczególnie zainteresowanie obejmuje enzymy fosforolityczne odpowiedzialne za degradacje antyodzywczego czynnika-kwasu fitynowego. Prowadzone są analizy stereospecyficzności enzymów defosforylujacych fityniany oraz optymalizacja biosyntezy wieloaktywnościowych i wielofunkcyjnych preparatów enzymatycznych dla przemysłu paszowego. Jednym z priorytetów badawczych jest biokonwersja fitynianów żywnosci do biologicznie aktywnych form-fosforanów mio-inozytolu wchodzących w skład nowych artykułów spozywczych o własnościach funkcjonalnych.
Istotne miejsce zajmują także badania służące opracowaniu efektywnej metody enzymatycznej izolacji pektyny, która byłaby alternatywą wobec stosowanej dotychczas w przemyśle spożywczym metody kwasowej.
Jednym z kierunków badawczych katedry jest otrzymanie produktów z nasion roślin strączkowych na drodze fermentacji w podłożu stałym, z zastosowaniem szczepów grzybów strzępkowych i bakterii kwasu mlekowego. celem prowadzonych fermentacji jest poprawa wartości odżywczej bądź wzbogacenie produktów w związki bioaktywne.
Profil badawczy Katedry obejmuje również izolacje i hodowle komórek. Do oceny różnicowania stosuje się metody cytoimmunochemiczne, immunobloting oraz analizę RT-PC. Prowadzone są również badania nad wpływem składników żywności (np. skoniugowany kwas linolowy, kwaas fitynowy, probiotyki) na immunologiczną funkcję śluzówki jelit w modelu zróżnicowanych w hodowli trójwymiarowej komórek lini Caco-2. Inny kierunek badań w hodowlach in vitro stanowi ocena wpływu naturalnych ligandów receptorów jądrowych z rodziny PPAR na róznicowanie i metabolizm komórek nowotworowych.
kolejny nurt badawczy to ocena jakościowa żywności genetycznie modyfikwoanej oraz pasz przy wykorzystaniu zestawów do izolacji i oczyszczania DNA, a następnie monitorowaniu potencjalnych transgenów technikami PCR.
Priorytety badawcze:
 • fityniany i produkty ich hydrolizy jako składniki żywności funkcjonalnej,
 • produkty fermentowane metodą tempeh,
 • hodowle komórek zwierzęcych in vitro,
 • preparaty enzymów rozluźniających tkanki roślinne,
 • katechiny jako stabilizatory żywności,
 • detekcja żywności GMO
Akademickie Rozmowy

Wróć do „Wydział Technologii Żywności”